ZorgMies maakt het leven leuker!

KLACHTENREGELING

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich mee op het gebied van de kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben en moeten zich aansluiten bij een geschilleninstantie. In verband met een overgangstermijn gelden deze verplichtingen per 1 januari 2017.

Dit reglement is van toepassing op ZorgMies Nederland, haar franchisenemers en de ZorgMiesen die hiervoor werkzaam zijn.

Indachtig de Wkkgz is het de bedoeling dat zorgaanbieders proberen om eerst zelf een klacht op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de klager. Als dit niet lukt of klager wil direct een beroep doen op een klachtenfunctionaris, vindt verdere behandeling van de klacht volgens deze klachtenregeling plaats.

Op grond van de klachtenregeling worden klachten over gedragingen van een aangesloten franchisenemer van ZorgMies Nederland jegens een cliënt in het kader van de zorg- en dienstverlening overeenkomstig het bepaalde in dit reglement behandeld. Uitgangspunt is een effectieve en laagdrempelige opvang van klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht. Daarbij wordt een klachtenfunctionaris ingezet die als taak heeft om op onafhankelijke en onpartijdige wijze het proces van klachtbehandeling en bemiddeling tussen klager en het aangeklaagde lid te begeleiden.

De wetgever heeft in de Wkkgz tevens bepaald dat als een klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtenregeling er de mogelijkheid moet zijn om een geschil voor te leggen aan een geschilleninstantie. 

U vindt de Klachtenregeling van ZorgMies Nederland hier.